Вимоги до державного іспити - Офіційний сайт кафедри агрохімії та грунтознавства - UNREGISTERED VERSION

Перейти до вмісту

Головне меню:

Вимоги до державного іспити

Навчальна діяльність

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ
ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.090101 “АГРОНОМІЯ”


ҐРУНТОЗНАВСТВО
1. Предмет і зміст ґрунтознавства, зв’язок його з іншими науками.
2. Історія виникнення і  розвиток  ґрунтознавства.
3. Фактори  та умови ґрунтоутворення.
4. Методологія і методи дослідження ґрунту.
5. Морфологія ґрунту (забарвлення, структура, гранулометричний склад, складання, новоутворення ґрунту).
6. Формування ґрунтового профілю, індекси ґрунтових горизонтів та їх характеристика.
7. Вивітрювання, ґрунтоутворюючі породи і мінеральна частина ґрунту.
8. Гранулометричний склад ґрунту. Принципи класифікації ґрунтів за гранулометричним складом.
9. Хімічний  склад ґрунту, хімічні елементи та їх сполуки у ґрунтах
10. Органічна речовина ґрунту (джерела гумусу в ґрунті), склад та властивості гумусу.
11. Ґрунтові колоїди ґрунту (склад, головні ознаки, фізичний стан).
12. Вбирна здатність ґрунту.
13. Реакція ґрунту (поняття про реакцію, кислотність, лужність).
14. Фізичні, фізико-механічні властивості ґрунту.
15. Структурність і структура ґрунту (поняття, значення структури, умови утворення структури).
16. Водні властивості і водний режим ґрунту.
17. Повітряні властивості та повітряний режим ґрунту.
18. Теплові властивості та тепловий режим ґрунту.
19. Родючість ґрунту, види родючості та їх характеристика.
20. Номенклатура і діагностика ґрунтів.
21. Грунтово-географічне та агрогрунтове районування України.
22. Техногенно-порушені ґрунти, види та  їх характеристика.
23. Меліорація ґрунтів, види меліорації, та їх характеристика.
24. Деградація ґрунтів, види деградації.
25. Моніторинг ґрунтів, цілі, задачі.
26. Ґрунти українського Полісся та їх характеристика.
27. Ґрунти  Лісостепу.
28. Ґрунти  Українських Карпат.
29. Ґрунти Сухого Степу України.
30. Ґрунти Степової зони та їх характеристика.
31. Ґрунти Гірського Криму їх поширення та характеристика.
32. Ґрунти заплав, їх поширення та характеристика.
33. Бонітування ґрунтів та грошова оцінка земель (методика бонітування ґрунтів).
34. Визначення поняття ерозія ґрунтів, види ерозії, умови прояву ерозії.
35. Вплив природних та антропогенних факторів на розвиток ерозійних процесів.
36. Комплекс протиерозійних заходів (організаційно-господарських, агротехнік-них, лісомеліоративних та гідротехнічних споруд).
37. Консервація еродованих земель.
38. Охорона ґрунтів ( суть, завдання, закон про охорону ґрунтів).
39. Типи ґрунтоутворення.
40. Ґрунтотворні породи та їх характеристика.

АГРОХІМІЯ
41. Предмет, метод і завдання агрохімії. Основні закони землеробства в агрохімії.
42. Біохімічний склад урожаю сільськогосподарських культур. Повітряне та кореневе живлення рослин.
43. Ґрунтове повітря, рідка і тверда фази ґрунту як джерело елементів живлення для рослин.
44. Вбирна здатність ґрунту і її роль у формуванні родючості і застосуванні добрив. Родючість ґрунту і її види.
45. Ґрунтовий вбирний комплекс. Кислотність ґрунту. Буферність ґрунту.
46. Поняття про добрива, їх загальна характеристика, класифікація.
47. Колообіг азоту в природі. Втрати азоту з ґрунту. Джерела надходження азоту в ґрунт.
48. Основні форми азотних добрив, їх виробництво, склад; властивості і застосування.
49. Колообіг фосфору в природі. Значення фосфору для рослин.
50. Склад, властивості фосфорних добрив, їх перетворення в ґрунті.
51. Колообіг калію в природі, його роль перетворення в рослині. Вміст калію в ґрунті.
52. Калійні руди, їх поклади. Класифікація калійних добрив, їх склад, властивості і застосування.
53. Мікроелементи, значення їх для рослин. Які добрива містять мікроелементи?
54. Поняття про комплексні добрива, їх класифікація.
55. Роль органічних добрив у збереженні родючості ґрунту та живлені рослин. Класифікація органічних добрив.
56. Гній як джерело елементів живлення для рослин і його роль у колообігу елементів живлення. Види гною, їх характеристика та способи зберігання.
57. Способи та строки внесення добрив.
58. Склад і властивості бактеріальних препаратів.
59. Строки і способи заробки зеленого добрива.
60. Сидеральні добрива, їх види та характеристика.
61. Поняття про якість урожаю та її показники.
62. Структура агрохімічної служби. Завдання і функції об’єднань агрохімічної служби.
63. Визначення економічної ефективності використання добрив.

ЗАГАЛЬНЕ І МЕЛІОРАТИВНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО
64. Органічне землеробство, технології органічного землеробства.
65. Основні особливості ведення землеробства на меліорованих землях.
66. Точне землеробство і дистанційне зонування.
67. Перелогова система землеробства.
68. Мінімальний обробіток ґрунту та його основні напрямки.
69. Сівозміни, класифікація сівозмін.
70. Ґрунтозахисні сівозміни.
71. Агротехнічні заходи боротьби з бур’янами.
72. Біодинамічне землеробство.
73. Структура посівних площ.
74. Загальні відомості про бур’яни та засмічувачі.
75. Заходи боротьби з бур’янами.
76. Завдання обробітку ґрунту та його теоретичні основи.
77. Види обробітку ґрунту і їх класифікація.
78. Способи основного обробітку ґрунту.
79. Системи обробітку ґрунту під сільськогосподарські культури. Поглиблення та окультурення орного шару.
80. Види бур’янів та їх класифікація.
81. Системи заходів боротьби з бур’янами.
82. Прямий посів зернових культур («notill»).
83. Принципи розробки ґрунтозахисної системи землеробства з контурно-меліоративною організацією території.
84. Система ґрунтозахисного обробітку ґрунту.
85. Чергування культур в сівозміні, ротація культур.
86. Короткоротаційні сівозміни для господарств різних форм господарювання.
87. Спеціалізовані сівозміни, їх види та характеристика.

РОСЛИННИЦТВО
88. Історія розвитку рослинництва як науки. Перспективи розвитку рослинництва в Україні.
89. Основні закони землеробства та рослинництва.
90. Основні заходи поліпшення екологічних умов на в агроландшафтах.
91. Класифікація сільськогосподарських культур, їх загальна характеристика.
92. Центри походження культурних рослин. Рослинні ресурси світу та України. Провідні польові культури, посівні площі, урожайність.
93. Біологічні основи рослинництва (фотосинтез).
94. Посів сільськогосподарських культур як фотосинтизуюча система.
95. Програмування урожайності за факторами ФАР, бонітету та вологості ґрунту.
96. Біологічні фактори і їх роль в сучасному рослинництві.
97. Основні шляхи збільшення виробництва продукції рослинництва в Україні.
98. Оптимізація умов вирощування на всіх етапах органогенезу рослин.
99. Прогресивні адаптовані до біологічних сортів і грунтово-кліматичних умов технології вирощування сільськогосподарських культур.
100. Районування сільськогосподарських культур та їх раціональне розміщення відповідно з ґрунтово-кліматичними ресурсами.
101. Круп’яні культури. Значення, походження, поширення. Ботанічна і біологічна їх характеристика, особливості технології вирощування.
102. Коренеплоди. Значення, походження, поширення. Ботанічна і біологічна їх характеристика, сорти, індустріальна технологія вирощування.
103. Зернобобові культури, сорти, технологія їх вирощування, строки та способи збирання урожаю.
104. Основні олійні культури, технологія вирощування, збирання, первинна очистка і зберігання.
105. Основи програмування врожаїв с.-г. культур. Інтенсивні технології вирощування зернових культур.
106. Озимі і ярі форми зернових культур. Причини зимово-весняної загибелі озимих, засоби попередження. Методи визначення перезимівлі.
107. Методи досліджень у рослинництві, їх особливості.
108. Біологія та екологія, прядильних культур. Агротехніка вирощування льону-довгунця та льону олійного. Первинна обробка льону-довгунця.
109. Ранні ярі зернові культури. Значення, походження, поширення. Ботанічна характеристика і біологія культури. Технологія вирощування.
110. Пшениця. Історія культури, походження. Поширення пшениці в світовому землеробстві та Україні. Технологія вирощування пшениці ярої та озимої на Поліссі в Лісостепу та Степу.
111. Картопля. Біологічні та екологічні особливості культури, сорти, технологія вирощування. Строки та способи збирання і зберігання урожаю бульб.
112. Обґрунтувати біологічні процеси загартування озимих культур в осінній період. Методи контролю за перезимівлею озимої пшениці. Способи захисту озимих від абіотичних факторів.
113. Жито. Значення, походження, поширення. Ботанічна  характеристика. Технологія вирощування.
114. Трітікале. Значення, історія створення, поширення, характеристика основних показників. Технологія вирощування.
115. Дати обґрунтування інтенсивної технології вирощування зернових культур. Взаємозв’язок фаз розвитку, етапів органогенезу і продуктивності. Технологічна колія та її значення при впровадженні інтенсивних технологій вирощування.
116. Раціональне використання природних ресурсів України. Трансформування нинішніх технологій вирощування зернових до інтенсивних. Перспективи зернового виробництва в умовах СОТ.

КОРМОВИРОБНИЦТВО
117. Класифікація природних кормових угідь, їх характеристика.
118. Система заходів поверхневого поліпшення сіножатей і пасовищ.
119. Система  докорінного поліпшення природних кормових угідь.
120. Раціональне використання культурних пасовищ.
121. Сучасні технології заготівлі сіна та раціональне використання сіножатей.
122. Сучасні технології заготівлі якісного силосу.
123. Технології заготівлі сінажу.
124. Зелений конвеєр та особливості його формування.
125. Основні види багаторічних бобових трав.
126. Основні види багаторічних злакових трав.
127. Групи осокових трав.
128. Найбільш цінні представники групи різнотрав’я.
129. Ґрунтові та їх значення в житті лучних трав.
130. Трави озимого і ярого типу. Поділ трав щодо строків достигання.
131. Дати характеристику отруйних рослин на луках.
132. Бур’яни на луках, їх характеристики, заходи знищення.
133. Інвентаризація та паспортизація природних кормових угідь.
134. Злакові однорічні трави польового травосіяння, їх значення і технологія вирощування.

ФІТОФАРМАКОЛОГІЯ
135. Предмет і завдання фітофармакології.
136. Порогова, сублетальна і летальна дози пестициду.
137. Транспортуючі системи рослин і їх роль у переміщенні пестицидних речовин.
138. Дати визначення термінам: біологічна ефективність, вологе протруювання.
139. Класифікація пестицидів за механізмом дії.
140. Вибіркова токсичність пестицидів. Які фактори впливають на прояв токсичності пестицидів?
141. Суть методу генетично-модифікованого захисту с.-г. культур.
142. Агротехнічний метод захисту с.-г. культур.
143. Механічний метод захисту с.-г. культур.
144. Біологічний метод захисту с.-г. культур.
145. Хімічний метод захисту с.-г. культур.
146. Суть інтегрованого методу захисту с.-г. культур.
147. Препаративна форма пестициду? Назвіть види препаративних форм пестицидів.
148. Забруднення пестицидами ґрунту. Від яких факторів залежить метаболізм пестицидів у ґрунті?
149. Класифікаційні групи пестицидів за призначенням.
150. Дайте визначення кишковим, системним, контактним та пестицидним препаратам комплексної дії.
151. Які властивості пестицидів вивчає гігієнічна класифікація?
152. Токсичність пестициду.
153. Кумулятивна властивість пестициду.
154. Що таке персистентна властивість пестициду? Назвіть класифікаційні групи пестицидів за ступенем стійкості у навколишньому середовищі.
155. Вплив пестицидів на ґрунтову  мікрофлору.

ЛІТЕРАТУРА
1. Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Грунтознавство. – К.:Книги – ХХІ, 2004.
2. Польчина С.М. Ґрунтознавство. Головні типи ґрунтів. Ч. 1,2. – Чернівці: Рута, 2000, 2001.
3. Крикунов В.Г., Кравченко Ю.С., Криворучко В.В., Крикунова О.В. Ґрунтознавство. Лабораторний практикум. – Біла Церква: Білоцерківський державний аграрний університет, 2004.
4. Городній М.М., Мельник С.І., Маліновський А.С. та ін. Агрохімія. – К.: Алефа, 2003.
5. Кравченко М.С., Злобін Ю.А., Царенко О.М. Землеробство. – К.: Либідь, 2002.
6. Томашівський З.М. Меліоративне землеробство. –  Львів , 1996.
7. Лихочвор В.В. Рослинництво. – Львів: Українські технології, 2002.
8. Зінченко О.І., Салатенко В.Н., Білоножко М.А. Рослинництво. – К.: Аграрна освіта, 2001.
9. Пилипенко О.І., Юхновський В.Ю., Ведмідь М.М. Системи захисту ґрунтів від ерозії. -  К.: Златояр, 2004.
10. Лісовал А.П., Макаренко В.М., Кравченко С.В. Система застосування добрив. – Київ, 2002.
11Карасюк І.М., Геркіял О.М. та ін. Агрохімія. – К.: Вища школа, 1995.
12. Марчук І.І., Макаренко В.М., Розтальний В.Є. та ін. Добрива та їх використання. – Київ, 2002.
13. Господаренко В.М. Агрохімія мінеральних добрив. – Київ, 2003.
14. Шикула М.К. та ін. Охорона ґрунтів. – Київ, 2001.
15. Євтушенко М.Д., та ін. Фітофармакологія. – Київ, 2004.
16. Єрмакова Л.М., Івановська Р.Т. та ін.. Кормовиробництво. – Київ, 2008

 
Назад до вмісту | Назад до головного меню