Навчальні практики - Офіційний сайт кафедри агрохімії та грунтознавства - UNREGISTERED VERSION

Перейти до вмісту

Головне меню:

Навчальні практики

Навчальна діяльність

    
   Головна мета проведення практик: ознайомити студентів із сучасними методами, формами організації праці та основними засобами виробництва в АПК, агротехнологіями й закріпити знання та навики для практичної діяльності в їхній майбутній професії.

    На першому курсі навчання студенти проходять навчальні практики з геодезії, ботаніки, механізації, на другому – ґрунтознавства, овочівництва й плодівництва, агрохімії, третьому – виробничу практику, а на 5-му курсі за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» і «Магістр» – виробничу переддипломну практику в базових господарствах, науково-дослідних та інших установах АПК.
     
     Практика з ґрунтознавства.

    Об’єктами навчальної практики є ґрунти основних типів, підтипів регіонів України. На практиці студенти вчаться розміщати ґрунтові розрізи за елементами рельєфу, типами сільськогосподарських угідь, описувати їх, проводити попередню діагностику ґрунту та відбір зразків із генетичних горизонтів для лабораторних аналізів, складання карти ґрунтів.


   До завдань практики входить: 1) знайомство з факторами ґрунтоутворення (рельєф місцевості, материнські породи, кліматичні умови, рослинність, господарська діяльність); 2) практичне ознайомлення з будовою та головними морфологічними ознаками ґрунту (забарвлення, структура, гранулометричний склад, стан ґрунту, вологість, пористість, наявність новоутворень та включень); 3) оволодіння навиками діагностики ґрунту в польових умовах; 4) відбір зразків ґрунту з генетичних горизонтів для лабораторних аналізів.


    Практика з агрохімії.

    Практику з курсу «Агрохімія» студенти проходять згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів зі спеціальності «Агрохімія і ґрунтознавство».
  Об’єктами навчальної практики є агрохімічні показники грунтового покриву колективних, фермерсько-селянських господарств, державних сільськогосподарських підприємств та науково-дослідних установ.
   Метою практики є: навчити студентів самостійно проводити аналізи ґрунтів, рослин, добрив; давати рекомендації щодо раціонального використання добрив, удобрення окремих культур, потреби у вапнуванні кислих ґрунтів.
  Практика з овочівництва.
   
Згідно з навчальним планом студенти другого курсу спеціальності «Агрохімія і ґрунтознавство» проходять навчальну практику з дисципліни «Овочівництво, плодівництво».
  Мета практики – поглибити та закріпити знання, отримані на лекціях та лабораторних заняттях, набути практичних навичок з вирощування овочевих культур у закритому та відкритому ґрунті, з технології підготовки й використання теплично-парникового ґрунту, вирощування розсади овочевих культур у парниках і теплицях.

   Практика з основ геодезії.

   Навчальна геодезична практика – це завершальний етап вивчення курсу.
   Завдання практики: закріплення знань, одержаних студентами під час вивчення теоретичної частини курсу; ознайомлення з організацією польових і камеральних геодезичних робіт; здобуття практичних навиків у роботі з геодезичними приладами; розвиток самостійності у виконанні робіт зі складання топографічних карт, профілів, перенесення проектів у натуру.

   Практика з механізації сільськогосподарського виробництва.

    Дана практика є елементом підготовки спеціалістів-ґрунтознавців на початковому етапі навчання. Її проходять студенти в другому семестрі.
  Основним завданням практики є: засвоєння та закріплення набутих теоретичних знань будови, принципу дії, режимів експлуатації й раціонального використання вітчизняних та зарубіжних технічних засобів під час виконання механізованих польових робіт та методики досліджень у наукових відділах і лабораторіях науково-дослідних установ.

 
Назад до вмісту | Назад до головного меню